CONFERENCE OFFICERS:

 
  Conference Co-Chairs:   Kien A. Hua (U. of Central Florida, USA)  
    Masaru Kitsuregawa (U. of Tokyo, Japan)  
         
 

Program Co-Chairs:

  Karl Aberer (EPFL, Switzerland)  
    Takahiro Hara (Osaka U., Japan)  
    Anupam Joshi (U. of Maryland, Baltimore County, USA)  
         
  Organizing Committee:   Shunsuke Uemura* (NAIST, Japan)
 
      Shigeyuki Akiba (KDDI R&D Labs. Inc., Japan)  
      Toru Chiba (Sharp Corporation, Japan)  
     

Nobutsugu Fujino (Fujitsu Laboratories, Japan)

 
      Yoshinori Hara (NEC Corporation, Japan)  
      Toru Hayashi (Oracle Corporation, Japan )  
      Teruo Higashino (Osaka U., Japan)  
      Hiroshi Ishikawa (Tokyo Metropolitan U., Japan)  
      Shigenori Kino (Mitsubishi Electric Corporation, Japan)  
      Hiroyuki Kitagawa (U. of Tsukuba, Japan)  
      Yoshifumi Masunaga (Ochanomizu U., Japan)  
      Yuichi Matsushima (NICT, Japan)  
      Hideyuki Nakashima (Future U. - Hakodate, Japan)  
     

Takanobu Natsume (OMRON Corporation, Japan)

 
      Tetsuji Satoh (NTT, Japan)  
      Katsumi Tanaka (Kyoto U., Japan)  
     

Masashi Tsuchida (Hitachi, Ltd., Japan)

 
     

Marisa Viveros (IBM, USA)

 
      Takashi Watanabe (Shizuoka U., Japan)  
      Haruo Yokota (Tokyo Institute of Tech., Japan)  
         
 

Industrial Committee Chairs:

 

Sanjay Madria (U. of Missouri-Rolla, USA)

 
      Katsumi Takahashi (NTT, Japan)  
      Henry Tirri (Nokia Research Center, Finland)  
         
  Workshop Committee:   Yoshito Tobe* (Tokyo Denki U., Japan)  
      Masayuki Iwai (Keio U., Japan)  
         
  Seminars Co-Chairs:   Uğur Çetintemel (Brown U., USA)  
    Yoshiharu Ishikawa (Nagoya U., Japan)  
         
  Panel Chair:   Vijay Kumar (U of Missouri-Kansas City, USA)  
         
  Demonstration Co-Chairs:   Yutaka Kidawara (NICT, Japan)  
    Xing Xie (MSRA, China)  
       
  Publicity Chair:   Shinji Ota (KDDI R&D Labs. Inc., Japan)  
         
  Publication Chair:   Eiji Kamioka (NII, Japan)  
         
  Registration Chair:   Keiichi Yasumoto (NAIST, Japan)  
         
  Finance Chair:   Susumu Ishihara (Shizuoka U., Japan)  
         
  Local Organizing Committee:   Tsutomu Terada* (Osaka U., Japan)  
      Jun Miyazaki* (NAIST, Japan)  
      Masatoshi Arikawa (U. of Tokyo, Japan)  
      Akimitsu Kanzaki (Osaka U., Japan)  
      Akiyo Nadamoto (NICT, Japan)  
      Shinsuke Nakajima (NAIST, Japan)  
         
  Award Committee:   Shojiro Nishio* (Osaka U., Japan)  
      Karl Aberer (EPFL, Switzerland)  
      Takahiro Hara (Osaka U., Japan)  
      Anupam Joshi (U. of Maryland, Baltimore County, USA)  
      Peter Scheuermann (Northwestern U., USA)  
      Arkady Zaslavsky (Monash U., Australia)  
         
     
*chairperson